Slowhand Project -

SLOWHAND PROJECT .....a  few words.....
SLOWHAND PROJECT was founded in 2015 and is created by two founding members Stanislav  (Stanley)  Menkyna and Miroslav ( Miro) Zahradník .
As both members have been strongly influenced by international blues and blues rock scene it´s repertoire contains predominantly the work of such artists as Eric Clapton, George Harrison, Beatles,  Robert Plant/Led Zeppelin, David Bowie and other world greats.
Main focus is based on  recreation of authentic atmosphere, own unique sound and high quality interpretation  of their great world songs maintaing high level of vocal and instrumental level of delivery and performance.
The aim is not to copy these songs to each and every detail but to recreate their spirit, their laid back atmosphere and relay energy which they offer.
Blues and pop rock anthems as Wonderful Tonight,  Cocaine,  Old Love,  Isn´t It A Pity,  While My Guitar Gently Weeps or Space Oddity represent a core foundation of solid repertoire which keeps on extending and with more frequent preformances offers a promise of a rewarding musical experience.
Our sound is a combination of 6 or 12 string acoustic guitar ( Martin 000-28M EC, Martin OMC-15E, Furch D23-CR12 ) with vocals and electric guitar (Fender Eric Johnson Stratocaster,  Fender Highway One Custom Telecaster, Crafter CT 125 Nylon)  which offers clarity of distinctive and memorable sound.
Come and taste our music - you won´t be disappointed.....
SLOWHAND PROJECT..... niekoľko slov...
SLOWHAND PROJECT bol založený v roku 2015 a tvoria ho dvaja zakladajúci členovia Stanislav (Stanley)  Menkyna a Miroslav (Miro) Zahradník.
Obaja členovia boli silne ovplyvnení medzinárodnou bluesovou a blues - rockovou scénou a preto repertoár ich skladieb pozostáva prevažne z diel umelcov ako Eric Clapton, George Harrison, Beatles, RobertPlant/Led Zeppelin, David Bowie a ďalších významných svetových osobností.
Nejde nám o presné kopírovanie pôvodných verzií nahrávok, ale hlavný dôraz kladieme na vytvorenie autentickej atmosféry „duše“ skladby a prenesenie jej energie k poslucháčom pri zachovaní čo najkvalitnejšej vokálnej a inštrumentálnej interpretácie.
Nezabudnuteľné bluesové a rockové diela ako Wonderful Tonight, Cocaine, Old Love,  Isn´t It a Pity, While My Guitar Gently Weeps alebo Space Oddity tvoria jadro nášho solídneho repertoáru, ktorý neustále rozširujeme a s pribúdajúcimi vystúpeniami ponúkajú nevšedný hudobný zážitok.
Náš zvuk je založený na kombinácii 6 alebo 12 strunovej akustickej gitary (Martin 000-28M EC, Martin OMC-15E, Furch D23-CR12) s vokálom a elektrickej gitary  (Fender Eric Johnson  Stratocaster, Fender Highway One Custom Telecaster, Crafter CT125 Nylon), ktoré ponúkajú nevšednú kombináciu výrazného autentického čistého zvuku.
Srdečne Vás pozývame - príďte a vychutnajte si našu hudbu – nebudete sklamaní.....

Stanislav Menkyna - Vocals and Guitar

Ing.  Stanislav Menkyna (guitarist, vocalist, music lover)
(*born in 1955 in Michalovce, Slovak Republic)

He started playing classical guitar at Music Academy for children in Bratislava which he attended in period 1965-1970. There he developed his talent with the help of his teachers first. ”Classical guitar gave me a solid musical foundation for future development. “ He started singing around the same time. It was at that time that he started playing in various formations most frequently duos.

“I was blessed to be raised in the sixties and to be growing up in the seventies fully realizing what was happening on international and domestic music scene.” He was strongly influenced by Beatles, Eric Clapton, George Harrison, Deep Purple, Led Zeppelin, Jethro Tull, Uriah Heep and others.

“ I un reservedly admired creativeness as well as vocal and instrumental virtuosity of artists writing and performing in the sixties and seventies when all musical barriers have been pushed aside and new musical and vocal trends and techniques developed. My ambition has always been not only to listen to this beautiful music but to be able to play and sing it in my own way on a professional level.”

In period 1984 – 2003 his career led him to London where had  been working and residing all this time. Although the artistic part of his life had to be put on a back burner for a while due to his top executive positions his favourite music has always stayed at the forefront in his life. “I was still playing and singing – however not on a regular basis and not as often as I would have wished to. Nevertheless over the period of time I was privileged to attend endlessly numerous concerts and venues and absorb this unique musical atmosphere of London and other cities which would stay with me forever.”

After the repatriation to Slovakia he joined the local musical scene and played in various formations with Jan “Ponka” Duban, Miro Malinovsky, Milan Konfrater, Peter “ Bonzo” Radvanyi to name a few.

“ All of a sudden I felt that both instrumentally and vocally I needed professional improvement.” The answer was to return to schooling where he first started.

For a number of years he has been attending Music Academy on guitar in Bratislava as well as receiving guitar lessons from UK blues guitarist J. Socha to improve his guitar skills an techniques. Likewise he has been attending vocal lessons with his vocal teacher to improve his signing.

It is outright uneasy to play believable “claptonesque” kind of music and he was looking for nearly all his musical life for a suitable partner to play those important solos. He found one in Miro Zahradnik whose virtuoso instrumental ability, sensibility and feeling gives the music it´s life important ingredient.

“If we succeed to recreate the atmosphere and energy of the songs we play on the stage it would be a fulfilment of my lifetime ambition.”

 

Ing.  Stanislav Menkyna (gitarista, spevák, milovník dobrej hudby)
(* narodený v r. 1955 in Michalovce, Slovenská republika)

S hrou na gitaru započal na Ľudovej škole umenia (ĽŠU) v Bratislave, ktorú navštevoval v rokoch 1965-1970. Tu na samom

počiatku začal rozvíjať svoj talent za pomoci kvalifikovaných učiteľov. “Štúdium hry na klasickú gitaru mi dalo solídny

základ pre môj budúci vývoj” Spievať začal približne v rovnakom období. Práve v tomto čase hral v rôznych formáciách

prevažne v gitarových duách.

“Mal som obrovské šťastie, že som vyrastal v šesťdesiatych a dospieval v sedemdesiatych rokoch. Plne som si uvedomoval, čo

všetko sa vtedy odohrávalo na medzinárodnej i domácej hudobnej scéne.” Bol silne ovplyvnený tvorbou Beatles, Erica Claptona,

George Harrisona, Deep Purple, Led Zeppelin, Jethro Tull, Uriah Heep a ďalších umelcov.

“ Bezhranične som obdivoval kreativitu a vokálnu i inštrumentálnu virtuozitu umelcov, ktorí  tvorili a vystupovali  v 60tych

a 70tych rokoch. Oni posúvali všetky hudobné a vokálne bariéry stale na vyššiu úroveň, vytvorili nové hudobné  trendy a

vokálne i inštrumentálne techniky. Mojou ambíciou v tom období bolo nielen počúvať túto nádhernú hudbu, ale byť schopný ju

svojim spôsobom reprodukovať na čo najvyššej profesionálnej úrovni.”

V rokoch 1984-2003 sa presťahoval s rodinou do Londýna, kde žil a pracoval po celý čas. Hudobná produkcia sa načas dostala

do úzadia, keďže pracoval vo vysokých exekutívnych pozíciách a i keď príležitostne hral a spieval, nebolo možné venovať

hudbe toľko času akoby si prial . Napriek tomu hudba vždy predstavovala prioritu v jeho živote. “ V tomto období som

neúnavne navštevoval nespočetné množstvo koncertov a podujatí a a mal som to šťastie, že som mohol “nasať” hudobnú atmosféru

Londýna i iných britských miest, ktorá vo mne ostane na celý život”.

Po návrate na Slovensko sa stal opäť súčasťou domácej lokálnej hudobnej scény a hral v rôznych formáciách spolu s hudobníkmi

ako napr. Ján “Ponka” Duban, Miro Malinovský, Milan Konfráter, Peter “ Bonzo” Radványi ap.

“ V určitej fáze som pocítil, že sa vokálne i inštrumentálne potrebujem zlepšiť”. Odpoveďou bolo vrátiť sa k štúdiu do

školy, tak ako keď v mladosti začínal.

Počas uplynulých rokov i v súčasnom období navštevuje Hudobnú akadémiu v Bratislave a taktiež pravidelne dostáva hudobné

lekcie od britského bluesového gitaristu Juliana Sochu. Taktiež pravidelne navštevuje hodiny spevu.

Je nesmierne náročné dôveryhodne interpretovať “claptonovský” typ hudby a preto počas takmer celého svojho hudobného života

hľadal vhodného partnera k hre tých mimoriadne  dôležitých sólových partov skladieb. Ideálneho partnera našiel v Mirovi

Zahradníkovi, ktorého virtuózne ovládanie hudobného nástroja, cit a feeling dodávajú hudbe tú životne dôležitú súčasť.

“ Ak sa nám podarí vytvoriť kúsok atmosféry a preniesť energiu skladieb, ktoré hráme na pódiu na poslucháčov, bude to

splnenie mojich celoživotných hudobných ambícií.”

Miroslav Zahradnik - Guitarist

 

Mgr. (MA)  Miroslav Zahradnik, PhD (guitarist, composer, music theorist, music publicist, music teacher)
/*born in 1975 in Povazska Bystrica, Slovak Republic/

 

He commenced playing guitar as a self-taught person at secondary school, where he founded his first band. He developed his talent with the help of his friends, rock guitarists first. At that time, he admired the greats of the rock scene, such as Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Joe Satriani, John Petrucci, Eric Clapton, Gary Moore, Carlos Santana…

In 1995, during military service, he won first place in the national Army competition of artistic creativeness in playing the rock guitar. Later he expanded his knowledge of music theory and harmony in the form of extramural studies at the Žilina Conservatory in the classroom of jazz arranger Arnost Coufal (1997-1998).

He completed jazz guitar courses (with David Doruzka, Matus Jakabcic, Stano Pocaji…). The guitar players, such as Pat Metheny, Jim Hall, Wes Montgomery, Pat Martino, Bill Frisell, Kurt Rosenwinkel, Wolfgang Muthspiel, Scott Henderson, Jeff Beck, Robben Ford, etc., offered him inspiration.

Since 2002, he has been working as a lecturer of jazz, rock and blues guitar play at the private music academy Musicana in Bratislava (Slovak Republic), since 2016 as a teacher of electric guitar at the Conservatory in Topolcany.

In 2018 he obtained a PhD degree in modern jazz harmony at the Department of Musicology in Bratislava.

Bands: Jazz Mind Q – jazz mainstream (1997-2003), Makambo – crossover fusion – 2008 , Zuzana Suchankova Blues Band (2007 – 2011), Acoustic Soul – a duo with the soul-blues (female) singer Zuzana Suchankova, jEzzSPRIT (since 2012, modern jazz mainstream with pianist Pavel Morochovic)

In addition to his guest appearance on various studio recordings, he co-operated closely with many jazz and blues musicians, such as Laco Deczi & Celula New York, Walter Fischbacher (USA), Marius Barton, Gabo Jonas, Peter Preloznik, Oldo Petras, Martin Valihora, Michal Simko, Janko Lehotsky, Anton Jaro, Frantisek Bales, Juraj Kalasz, Eddie Portella, Peter Raitl, Hanka Gregusova, Lucia Luzinska, Amelia Ray (USA), Maria Jose Estivariz (ESP), Ivan Dimitrov (FR), Juraj Burian, Peter „Bonzo“ Radvanyi, Erich „Bobos“ Prochazka, etc.

 

Mgr. Miroslav Zahradník, PhD

 

(gitarista, skladatel, hudobný teoretik, hudobný publicista, hudobný pedagóg)
/*1975 v Pov. Bystrici/

S hrou na gitaru zacínal ako samouk na strednej škole, kde si založil svoju prvú kapelu. Svoj hudobný talent rozvíjal najskôr za pomoci svojich priatelov, rockových gitaristov. V tom case obdivoval velikánov rockovej scény ako Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Joe Satriani, John Petrucci, Eric Clapton, Gary Moore, Carlos Santana…
V roku 1995 pocas vojenskej služby získal prvé miesto v celoslovenskej Armádnej sútaži umeleckej tvorivosti v hre na rockovú gitaru. Svoje vedomosti z hudobnej teórie a harmónie si neskôr doplnal externým štúdiom na Žilinskom konzervatóriu u jazzového aranžéra Arnošta Coufala (1997-98).
Absolvoval kurzy jazzovej gitary (David Doružka, Matúš Jakabcic, Stano Pocaji…). Jeho gitarovými vzormi sa stali hráci ako Pat Metheny, Jim Hall, Wes Montgomery, Pat Martino, Bill Frisell, Kurt Rosenwinkel, Wolfgang Muthspiel, Scott Henderson, Jeff Beck, Robben Ford…

Od roku 2002 je lektorom jazzovej, rockovej a bluesovej gitary v súkromnej hudobnej akadémii  Musicana v Bratislave, od roku 2016 vyucuje hru na elektrickú gitaru na Konzervatóriu v Topolcanoch. V roku 2018 získal na Katedre muzikológie v Bratislave akademický titul PhD v oblasti modernej jazzovej harmónie.

Kapely: Jazz Mind Q (1997 - 2003) – jazz mainstream, Makambo – crossover fusion – 2008, Zuzana Suchánková blues band (2007 – 2011), Acoustic Soul – duo so speváckou Zuzanou Suchánkovou, jEzzSPRIT – modern jazz mainstream s klaviristom Pavlom Morochovicom (od r. 2012)
Okrem hostovania na rôznych štúdiových nahrávkach, spolupracoval aj s množstvom významých jazzových i bluesových hudobníkov ako Laco Deczi & Celula New York,Walter Fischbacher (USA), Marius Barton, Gabo Jonáš, Peter Preložník, Oldo Petráš, Martin Valihora, Michal Šimko, Janko Lehotský, Anton Jaro, František Báleš, Juraj Kalász, Eddie Portella, Peter Raitl, Hanka Gregušová, Lucia Lužinská, Amelia Ray (USA), Maria Jose Estivariz (ESP), Ivan Dimitrov (FR), Juraj Burian, Peter „Bonzo“ Radványi, Erich „Boboš“ Procházka atd…

MÁRIO POLÓNYI - BASS

Mário Polónyi, born in 1975 in Nitra /Slovak Republic/.

It was during my study at the Secondary Grammar School in Levice, when I held a bass guitar in my hands for the first time in our first school band called Hoblíky (Planes) founded in 1990. At that time, we changed the name of our band with almost the same players first to Detroit and then to Labyrinth. All these projects ended after my departure for university study.

During my study at the University of Economy in Bratislava I played in a hip-hop formation called Obscure E.T. for a short time (circa in 1995).

My playing in bands was revived back in 2001, when I started to play in a hard rock band Mobydick from Bratislava and, at the same time, in a punk rock band Mary Jane from Tlmače. I was a member of these bands until circa 2007. In this period, I also passed two cycles of a bass guitar study at the M. Ruppeldt Elementary School of Art under the coaching of a double bass player E. Vizvári. Since 2011, I've been playing in a flamenco band Ponte Pardo from Bratislava and I played in a progressive project of Maťo Mikloš called Sisterhood of Klangpedal between 2013 and 2016. The latter band still exists but currently it is hibernating. I studied jazz bass guitar at Jan Albrecht Music and Art Academy in Banská Štiavnica between 2013 and 2016 under the coaching of a jazz composer and bass guitar player Viktor Hárs from Hungary. I have earned the bachelor title there.

I joined SLOWHAND PROJECT at the beginning of 2018.

 

 

Mário Polónyi, narodený v roku 1975 v Nitre.

Basgitaru som chytil prvýkrát do ruky na Gymnáziu v Leviciach, kde sme so spolužiakmi v roku 1990 založili kapelu Hoblíky. Počas stredoškolského štúdia sme v podobnej zostave dvakrát zmenili názov, najprv na Detroit a neskôr na Labyrint. Všetky tieto projekty skončili po mojom odchode na vysokú školu.

Počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave som (približne v roku 1995) krátko pôsobil v hip-hopovej formácii Obscure E.T.

K hraniu v kapelách som sa vrátil až v roku 2001, keď som nastúpil do bratislavskej hardrockovej kapely Mobydick a zároveň do punkrockovej kapely Mary Jane z Tlmáč. V obidvoch som hral približne do roku 2007. V tomto období som okrem toho absolvoval obidva cykly basovej gitary na ZUŠ M. Ruppeldta pod vedením kontrabasistu E. Vizváriho. Od roku 2011 hrám v bratislavskej flamenco kapele Ponte Pardo a v rokoch 2013 a 2016 som hral v progresívnom projekte Maťa Mikloša s názvom Sisterhood of Klangpedal. Kapela stále existuje, ale momentálne je v hibernovanom stave. V rokoch 2013 až 2016 som študoval jazzovú basgitaru na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici pod vedením maďarského jazzového skladateľa a basgitaristu Viktora Hársa. Získal som tam titul bakalára.

K SLOWHAND PROJECTu som sa pripojil začiatkom roka 2018.

JÚLIUS PETRUS - DRUMS

Július Petrus started his musical career at the age of 6 studying piano and then he began playing drums at the age of 14. In 1993 he graduated from the prestigious Musicians Institute in Los Angeles. Upon graduation he returned to Slovakia and recorded and worked with a who's who of Slovak pop, rock and jazz ensembles including: ELAN, TEAM, Beata Dubasova, Peter Nagy, LBR, Adriena Bartosova, Juraj Burian, American Peter Cardarelli's Comfort Zone, Hungarian guitar virtuoso Istvan Alapi, ALAPI&PETRUS PROJECT, and also appeared on local and national television in musicals such as "Nunsense".

He has been regularly teaching drums in Summer Academy in Salgóbányi, Hungary and published a book on playing drums „For Drummers Only“. 

Recently Julius has been playing and touring with different projects and bands, e.g. Croatian guitar master Darko Obadic, Illés Lajos emlékkoncert, Rock Circus, Kobold, Little Prince... Julius is pleased to endorse SABIAN cymbals, VIC FIRTH  sticks, EVANS drumheads and NATAL drums. He joined SLOWHAND PROJECT In early 2018.

 

 

 

Bubeník Július Petrus je známy z niekdajšieho pôsobenia so skupinami Elán, Team, Liquid Boogie Roll, Gravis ako aj Petrom Nagyom a Beátou Dubasovou. Okrem toho vydal aj školu hry na bicie nástroje nazvanú For Drummers Only (Iba pre bubeníkov). Hudobnú kariéru začal ako šesť ročný, kedy začal študovať klavír v rodnom Lučenci. Ako 14 ročný presedlal na bicie nástroje a v roku 1994 sa stal absolventom Musicians Institute v Los Angeles. V súčasnosti spolupracuje s chorvátskym gitaristom Darkom Obadičom, je bubeníkom v koncertnom programe venovanému legendárnemu Illésovi Lajosovi, kde spolupracuje s takými osobnosťami ako Varga Miklós, Homonyik Sándor, Kalapács József a ďalší ... Medzi jeho ďalšie hudobné aktivity patria jazzová formácia Fileck Trio, skupiny Rock Cirkus a Kobold. Pravidelne vyučuje v letnom hudobnom tábore v maďarskej Salgóbányi. V projekte SLOWHAND PROJECT pôsobí od roku 2018. Július je firemným hráčom spoločností Sabian, Vic Firth, Natal a Evans.